Algemene voorwaarden

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
"Tennisbesnaringen.be, Tennisbesnaringen Uvyn, Padel Uvyn en Padeluvyn.be"
De handelsnamen Padel Uvyn, Padeluvyn.be, Tennisbesnaringen.be en tennisbesnaringen Uvyn zijn opgericht door zaakvoerder Uvyn Christoph met ondernemingsnummer 0541.869.912 en maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 62 in Merelbeke 9820.
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle namen zoals hierboven vermeld', tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
'Consument Koper' Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met ons bedrijf in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten'Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
'Koper'
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met ons bedrijf in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ons bedrijf alsmede op alle met ons bedrijf aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons bedrijf is ingestemd.
6. De internetsites van ons bedrijf richten zich uitsluitend op de Belgische en Nederlandse markt. 
7. Door het gebruik van de internetsites van ons bedrijf en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
8. Ons bedrijf is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Ons bedrijf is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of wanneer de einddatum van de aanbieding is overschreden
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper heeft de gegevens zorgvuldig ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan ons bedrijf via elektronische weg verzonden. Deze zijn door ons bedrijf ontvangen.
- de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan een vestiging van ons bedrijf uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
- de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
- een offerte is door de Koper getekend en door ons ontvangen ingeval wij een op naam gestelde offerte hebben uitgebracht.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door ons herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zullen wij de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
6. Wij en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ons bedrijf gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij garanderen echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang deze aanwezig zijn op de site "Tennisbesnaringen.be" en de site "padeluvyn.be". Sommige producten zijn duurder indien verkocht buiten de website om.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die ons bedrijf in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld zodra hij bij ons langskomt .
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
6. De prijzen op de website staan vast. Prijzen vermeld in clubs kunnen plaatselijke afspraken betreffen. De basis bedragen betaald aan ons zijn deze vermeld op de website. In de clubs wordt en meer per product gevraagd. De verschillen zitten in transport. Thuisaflevering wordt dus aangeraden.
4. Betaling
1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- cash bij thuisadres
- Overschrijving (na betaling volg aflevering)
- Alle betalingsmiddelen vermeldt op de site "padeluvyn.be"
Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Van betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
3. In het geval door ons een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4. Voor een betaalwijze met een creditcard zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ons bedrijf is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 2% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien het verschuldigde bedrag lager is dan 25 euro dan wordt per week 10% bijgerekend van zodra de betalingstermijn(2 weken na levering of afhaal) afgelopen is.
7. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die wij, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, moeten maken.
5. Levering en leveringstijd
1. Wij zullen indien de levering op dag x bezorgd wordt, op dag x+5 zeker af te leveren. Indien er nadrukkelijk gevraagd wordt om dit sneller te doen zullen wij dit meedelen aan de klant wat mogelijk is. Er kan in geen geval een schadevergoeding geëist worden in geval wij dit niet halen.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Wij streven ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Wij pogen een indicatieve levertermijn van 3 weken na te streven waarbinnen de producten worden geleverd.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dienen wij de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. Bepaalde artikelen zijn niet in voorraad en kunnen tot 9 werkdagen duren voor deze bij ons zijn. U bent steeds verplicht contact met ons te maken voor een exacte leverdag.
6. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan ons ter kennisgeving worden gebracht. 
2. garanties en retour: zie retourbeleid (aparte pagina)
7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
1. De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met ons aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Rackets, schoenen, ballen, en grips kunnen na gebruik niet geretourneerd worden. (zie retour beleid)
2. Ons bedrijf is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld bedrukte tennisballen), is niet mogelijk.
4. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door ons voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
5. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
8. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met ons is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
9. Garantie en aansprakelijkheid
1. In beginsel geldt voor door ons geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, ons in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen. Voor bespanningen van rackets hebben de consumenten in elk geval een garantietermijn van maximaal 5 werkdagen na het bericht dat het racket bespannen en klaar ligt om afgehaald te worden. Dit houdt in dat geen enkel racket, dat wordt teruggebracht met een kapotte bespanning na het verstrijken van deze termijn, nog onder de garantie zal vallen.
2. Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. "Tennisbesnaringen.be" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien wij om welke reden dan ook gehouden zijn enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tennisbesnaringen Uvyn of de fabrikant zijn verricht;
- Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden ons bedrijf te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat wij op onze internetsite links opnemen naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Ons bedrijf dient hiervoor wel van tevoren melding te maken aan de Koper en diens toestemming te verkrijgen. In het andere geval zijn de onderzoekskosten voor rekening van ons.
9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen de betaling van de onderzoekskosten indien zij Koper ten laste vallen. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt de eigendom van het product aan ons bedrijf.
10. Garantie bij besnaringen: Gelieve er ook rekening mee houden dat, indien wij uw nieuwe racket voor u bespannen, deze als gepersonaliseerd wordt beschouwd, waardoor het recht op retour vervalt. Na ontvangst van uw racket wordt deze door de eigenaar nagekeken.
11. Garantie en retour: wordt apart vermeldt.
10. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden, concepten, (merk)logo's en handelsnamen.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
11. Persoonsgegevens
1. Wij zullen de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
2. Wij nemen daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
3. Iedere persoon die bij ons een artikel aankoopt, wordt in een lijst bijgehouden voor latere aankopen. Deze lijst wordt nooit aan derden overgemaakt.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht in NL van toepassing.
Webshop gemaakt met EasyWebshop